نمونه تصویر ایستگاه CNG با دوربین MS-C4463-PB برند مایلسایت

اطلاعات دوربین با جزییات