اعضای شرکت

مهندس ابراهیم ملکی


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی

مهندس مرتضی ملکی


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی


مهندس یونس علی اکبری


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیرمالی


مهندس رسول علیدوست


کارشناش فروش - کارشناس ارشد کامپیوتر سخت افزار

مهندس محسن مصطفی زاده


کارشناس پشتیبانی فنی - کارشناس ارشد مهندسی برق


مهندس سید مهرداد جعفری


تیم تحقیق و توسعه - کارشناس ارشد مهندسی عمران - کارشناس مارکتینگ