اعضای شرکت

مهندس یونس علی اکبری


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه

مهندس ابراهیم ملکی


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی


مهندس مرتضی ملکی


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی


کارشناس ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره و مدیرمالی


مهندس رسول علیدوست


کارشناش فروش - کارشناس ارشد کامپیوتر سخت افزار

مهندس محسن مصطفی زاده


کارشناس پشتیبانی فنی - کارشناس ارشد مهندسی برق


مهندس میلاد یزدانپرست


تیم تحقیق و توسعه - دکترای مهندسی برق

مهندس سید مهرداد جعفری


تیم تحقیق و توسعه - کارشناس ارشد مهندسی عمران - کارشناس مارکتینگ


مهندس یوسف فانی


تیم اجرایی

مهندس حامد کریمی


تیم اجرایی

سجاد حاجبی خانیکی


مدیر حقوقی