رک و تجهیزات رک

Rack 22 Unit 60 Depth – Framed

رک 22 یونیت عمق 60 - فریم دار

Rack 9 Unit 60 Depth – Framed

رک 9 یونیت عمق 60 - فریم دار

Rack 12 Unit 60 Depth – Framed

رک 12 یونیت عمق 60 - فریم دار

Rack 12 Unit 60 Depth – Framed

رک 12 یونیت عمق 60 - فریم دار

Rack 18 Unit 60 Depth – Framed

رک 18 یونیت عمق 60 - فریم دار

Rack 14 Unit 60 Depth – Framed

رک 14 یونیت عمق 60 - فریم دار

Rack 7 Unit 45/60 Depth – Framed

رک 7 یونیت عمق 45/60 - فریم دار

Rack 9 Unit 45/60 Depth – Framed

رک 9 یونیت عمق 45/60 - بدون فریم

Rack 4 Unit DVR

رک 4 یونیت DVR

Rack 4 Unit 34/45 Depth

رک 4 یونیت عمق 34/45

Rack 6 Unit 34/45 Depth – Framed

رک 6 یونیت عمق 34/45 - فریم دار

Rack 16 Unit 60 Depth – Framed

رک 16 یونیت عمق 60 - فریم دار

Rack 5 Unit 45 Depth

رک 5 یونیت عمق 45 فریم دار